ระบบห้องสะอาด (Clean Room System)

เทคโนโลยี ‘คลีนรูม’ มีส่วนช่วยสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตที่ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ

Read More

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System)

เราดูแลและจัดการระบบปรับอากาศให้มีสภาพที่เหมาะสมตามประเภทการใช้งานจริง

Read More

ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room®)

เทคโนโลยี ‘ดรายรูม’ ของเราสามารถควบคุมความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

Read More

ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System)

เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับระบบเครื่องกลซึ่งเป็นระบบพื้นฐานสำคัญสำหรับการใช้งานภายในอาคารและโรงงาน

Read More

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

เราออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรภาพเพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More

ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System)

ในทุกสถานประกอบการจำเป็นต้องมีระบบสารธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับกระบวนการผลิตทุกรูปแบบ

Read More