เกี่ยวกับเรา

การบริหาร CSR

(การบริหารเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม)

……….เราปลูกฝังความรับผิดชอบในจิตสำนึก ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลก ตามนโยบายของบริษัทและหลักการจัดการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ คือ ระบบ CSR ดังนั้น เราตั้งใจที่ทำกิจกรรม CSR ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีทั่วทั้งบริษัท เพื่อยกระดับคุณลักษณะที่ดีของบริษัท

การบริหารเพื่อ

-รับประกันคุณภาพสินค้า: เพื่อนำเสนอสินค้าคุณภาพที่ดีที่สุด

-ความพึงพอใจของลูกค้า: เพื่อนำเสนอการบริการที่ดีที่สุดและดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ

-ความร่วมมือ: เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยและให้ความร่วมมือด้านจริยธรรมให้ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

-การบ่มเพาะความสามารถพิเศษ: เพื่อพัฒนาสมรรถภาพและทักษะของพนักงาน

-การอุทิศเพื่อสังคม: เพื่อการเสียภาษีอย่างเหมาะสมด้วยผลกำไรของบริษัทที่ยั่งยืน

Leave a Reply

Review

*