ระบบห้องสะอาด (Clean Room System)

เทคโนโลยีห้องสะอาด “Clean Room Technology” ช่วยปรับปรุงคุณภาพและลดขั้นตอนกระบวนการผลิต ส่งผลให้ใช้เวลาในการผลิตที่สั้นลง

Read More

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System)

เราดูแลและจัดการระบบปรับอากาศให้มีสภาพที่เหมาะสมตามประเภทการใช้งานจริง

Read More

ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room®)

ห้องดรายรูมถูกจัดว่าเป็นห้องที่มีหน้าที่ควบคุมมวลความชื้นของห้องนั้นๆ เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตสินค้าต่างๆ ภายในห้องดรายรูม

Read More

ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System)

เราเข้าใจและให้ความสำคัญกับระบบเครื่องกลซึ่งเป็นระบบพื้นฐานสำคัญสำหรับการใช้งานภายในอาคารและโรงงาน

Read More

ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

เราบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพสูงสุดและเชื่อถือได้ เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read More

ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System)

ในทุกสถานประกอบการจำเป็นต้องมีระบบสารธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับกระบวนการผลิตทุกรูปแบบ

Read More