นโยบายบริษัทและหลักการบริหาร

นโยบายบริษัท

“อุทิศเพื่อสังคมผ่านความสมานสามัคคีระหว่างบุคคล และความคิดสร้างสรรค์”

หลักการบริหาร

– สนับสนุนสังคมผ่านการวางแผนพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้าและบริการที่ดีที่สุด

– พัฒนาเทคโนโลยีพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์

– ยกระดับบุคลิกภาพและความสามัคคีระหว่างบุคคล โดยการพัฒนาบุคลากรและการให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นพื้นฐาน